Privacy statement Bauhaus ArtiTech

Bauhaus ArtiTech, gevestigd aan Van Deventerlaan 30 – 40 3528 AE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bauhaus ArtITech verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens in geval van opdrachten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@90north.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Bauhaus ArtITech verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden digitale communicatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Contact op te nemen naar aanleiding van een vacature of sollicitatie
 • Uitvoering van een overeenkomst en/ of opdracht

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bauhaus ArtITech en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@90north.nl

Wij zullen binnen 4 weken contact opnemen met het voor ons bekende adres om uw identiteit te controleren en uw uitvoering van uw rechten in werking te zetten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bauhaus ArtITech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@90north.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bauhaus ArtITech bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorieën persoonsgegevens Informatie Bewaartermijn
Sollicitanten Niet geselecteerd, geen toestemming

Niet geselecteerd of wel geselecteerd, wel toestemming:

Geselecteerd, toestemming maar niet in dienst

Direct verwijderen

 

6 maanden

 

2 jaar

Studenten-stagiaires NAW en mailadres langer indien de gegevens worden opgenomen in de gegevens voor de Nieuwsbrief 1 jaar na afronding van de studie-stage
Website en ontvangers van nieuwsbrieven Opt-in / Opt-out systeem 2 jaar of anders via opt-in / opt-out aangegeven.
Gegevens van klanten anders dan financiële gegevens 5 jaar na einde van de overeenkomst van opdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bauhaus ArtITech deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bauhaus ArtITech blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Marketing

Bauhaus ArtITech stuurt marketingmateriaal via kanalen zoals de telefoon, email of sociale media.

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens sturen wij deze inclusief de aanwijzingen toestemming te gegeven of in te trekken en een link naar het privacy statement voor marketing.

Persoonsgegevens van marketing gerelateerde contactpersonen zijn op de volgende manier aangedragen:

 • Direct contact
 • Via relaties
 • Evenementen
 • Relatie databases. In dit geval heeft Bauhaus ArtITech zich ervan verzekerd dat de brongegevens tot stand zijn gekomen met toestemming van de personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Bauhaus ArtITech gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de www.bauhaus.nl website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • com – connect cookie
 • com – media cookie
 • com – google-analytics, double-click, googleadservices, YouTube